The Mystery of Jade (2024) เปาบุ้นจิ้น คดีประหลาดดาวปลาคู่
The Mystery of Jade (2024) เปาบุ้นจิ้น คดีประหลาดดาวปลาคู่


ติดตามผู้หญิงที่มาระหว่างนักธุรกิจที่ทรงพลังและผู้นําแก๊งในการค้นหาฮาร์ดไดรฟ์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อการดําเนินงานขององค์การตํารวจสากล. ผู้หญิงคนนั้นจะต้องใช้ทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอในการดึงข้อมูลไดรฟ์.


หนังที่คุณอาจสนใจ